مدل اوشن

 

و زمان نمی تواند کریستال اصل را کدر کند . . .